fbpx

Statut

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Nadzieja dla Przyszłości, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Chrześcijański Kościół Reformacyjny, wpisany decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2003 r. do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A pod poz. 157, zwany dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Palucha w Warszawie przy ul. Kruczej 23/31 m. 52/55 dnia 17 lutego 2004 r., repertorium A nr 616/2004, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Właściwym ministrem jest Minister Kultury.

§ 5.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa państwowego.

§ 7.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

II. Cele i zasady działania

§ 8.

Celem Fundacji jest wspieranie działalności na rzecz upowszechniania dorobku myśli chrześcijańskiej (protestanckiej) w Polsce i poza granicami kraju jako uniwersalnej wartości kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działań w zakresie kultury, pielęgnowania tradycji, wychowania, dobroczynności, pomocy wzajemnej oraz innej działalności społecznie użytecznej.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
• udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji,
• współpracę z organizacjami na całym świecie o podobnym przedmiocie działania,
• organizowanie spotkań z osobami reprezentującymi judeo-chrześcijańskie wartości, celem popularyzowania działalności tych osób,
• świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, na rzecz osób potrzebujących i pokrzywdzonych,
• zbieranie środków i przekazywanie ich na pomoc dla najuboższych i pokrzywdzonych,
• przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• budowanie porozumienia ponad podziałami narodowymi, społecznymi.

§ 10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą z:
• darowizn, spadków i zapisów,
• subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji oraz przedsiębiorców,
• dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
• dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
• dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 14.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
• wydawanie książek /PKD 22.11.Z/,
• wydawanie gazet /PKD 22.12.Z/,
• wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych /PKD 22.13.Z/,
• wydawanie nagrań dźwiękowych /PKD 22.14.Z/,
• pozostała działalność wydawnicza /PKD 22.15.Z/,
• działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana /PKD 22.22.Z/,
• składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich /PKD 22.24.Z/,
• działalność usługowa związana z poligrafią, pozostała /PKD 22.25.Z/,
• reprodukcja nagrań dźwiękowych /PKD 22.31.Z/,
• reprodukcja nagrań wideo /PKD 22.32.Z/,
• reprodukcja komputerowych nośników informacji /PKD 22.33.Z/,
• pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana /PKD 51.70.A/,
• pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana /PKD 51.70.B/,
• sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych /PKD 52.47.Z/,
• badanie rynku i opinii publicznej /PKD 74.13.Z/,
• reklama /PKD 74.40.Z/,
• doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania /PKD 74.14.A /,
• działalność związana z organizacją targów i wystaw /PKD 74.84.A/,
• szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne /PKD 80.10.Z/,
• szkolnictwo średnie ogólnokształcące /PKD 80.21.Z/,
• pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane /PKD 80.42.Z/,
• żłobki /PKD 85.32.A/,
• przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych /PKD 85.32.B/,
• poradnie psychologiczno-pedagogiczne /PKD 85.32.C/,
• pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania /PKD 85.32.D/,
• produkcja filmów i nagrań wideo /PKD 92.11.Z/,
• rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo /PKD 92.12.Z/,
• projekcja filmów /PKD 92.13.Z/,
• działalność radiowa i telewizyjna /PKD 92.20.Z/.
3. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
4. W prowadzeniu działalności gospodarczej Fundacja będzie przestrzegała przepisów prawa dotyczących sprawozdawczości i zobowiązań publicznoprawnych.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 15.

1. Cały dochód Fundacji może być przeznaczony na realizację jej wszystkich celów statutowych.
2. Dochód z działalności pożytku publicznego może być przeznaczony wyłącznie na tę działalność.
3. Zabrania się:
• udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
• przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
• wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyb, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
• zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 16.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) lub w przypadku osób zagranicznych – 2000 USD (słownie: dwa tysiące dolarów), uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 17.

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

IV. Organy Fundacji

§ 18.

Organami Fundacji są :
• Rada Fundacji,
• Zarząd Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
Rada Fundacji

§ 19.

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2. Członkami Rady Fundacji nie mogą być:
• członkowie innych organów Fundacji ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
• osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 20.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
• wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
• powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
• prawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji,
• uchwalanie zmian statutu Fundacji,
• opracowywanie programów działania Fundacji,
• zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
• ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
• podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Fundacji do spółek oraz likwidacji Fundacji,
• ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
• zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
• uchwalanie regulaminu działania Zarządu.

§ 21.

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wice-przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 22.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Prezes Zarządu Fundacji lub inny upoważniony przez niego członek Zarządu, w celu składania wyjaśnień.

§ 23.

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej, a przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

§ 24.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 25.

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniu Rady Fundacji ma charakter doradczy.
Zarząd Fundacji

§ 26.

1. Zarząd Fundacji składa się z od 3 do 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes i w zależności od potrzeb Wiceprezes, Sekretarz lub członkowie Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w razie:
• złożenia rezygnacji,
• podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
• choroby, ułomności, lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
• nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
• przekroczenia 75 roku życia,
• nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
• istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 27.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Rad Fundacji.

§ 28.

Zarząd Fundacji:
• opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
• sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
• przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
• sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
• ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
• kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo gospodarczej,
• występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie.

§ 29.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać każdy upoważniony członek Zarządu Fundacji.

§ 30.

Zarząd Fundacji sprawuje swe funkcje nieodpłatnie. Odmienne postanowienie wymaga uchwały Rady Fundacji.

§ 31.

1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może zatrudniać wolontariuszy. Warunki świadczenia pracy przez wolontariuszy określają porozumienia między Fundacją a wolontariuszami oraz właściwe przepisy prawa państwowego.

V. Zmiana statutu

§ 32.

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.

§ 33.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków na wniosek Fundatora, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Wniosek Fundatora jest dla Rady Fundacji wiążący.

VI. Postanowienia końcowe

§ 34.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją,

§ 35.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się istotnie zmienić cel Fundacji.

§ 36.

Uchwałę w sprawie połączenia podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków na wniosek Fundatora, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Wniosek Fundatora jest dla Rady Fundacji wiążący.

§ 37.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 38.

Uchwałę w sprawie likwidacji i przeznaczenia majątku Fundacji pozostałego po jej likwidacji podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji przy obecności wszystkich członków na wniosek Fundatora, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Wniosek Fundatora jest dla Rady Fundacji wiążący.

§ 39.

Fundacja składa Ministrowi Kultury corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 40.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Newsletter

  Zapisz się do newslettera aby otrzymać 10% rabatu na zakupy